Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences Journal Papers

Issue: Vol 9, Issue 4, 2007

ANANT P. VAJPEYI, P.K.S!NGH, MANISH KUMAR, ANIL K. GUPTA, MANISH K. SHARMA AND SI IA RVIlLA UPADHYAYA
AYESHA G. SIDDIQUI, U. N. RAMDHAMI, B.D. SHELAKE, M.K. RANJEKAR AND B.S. NAGOBA
K. H. SMILA, S. SALMA, S. SHOBANA, S. SANGEETHA, A. RENUGADEVI, K. REVATHI AND M. RAJASEKARA PANDIAN
M. RAMA RAO, I. BHASKAR REDDY, S.V. RAJAGOPAL, B.V. RAMAN AND T. RAMANA
A. MANGALA GOWRI, C. BAI ACHANDRAN ,AND A. MAIIALINGA NAINAR
R. RANJANI, A.PHANINA SARMA AND S.D.S. MURTHY
V. SENTHAMARAI SELVI, R. CHITRADEVI, S.S.N. SOMASUNDARAM AND V. MARIAPPAN
DIPTY SINGH AND M.H. FULEKAR
R. N. SAHA, SYED A.A. SAMIMUDDN, S. GUPTA, J. K.DATTA AND N.K. MANDAL
S.S. PANDE, C.R. UREWAR AND V.S. TAJANE
ANUSMITA BARUAH, MANAB DEKA, HABIBUR RAHMAN" AND DEBABRAT BAISHYA
SWAPNA REDDY, USHA RA JESHWARI, LALITHA NARAYANAN1AND J. SARADA
A. SHASHI, NEERAJ SHARMA AND MONIKA BHARDWAJ
MAHIPAL SINGH KESAWAT, MANORAMA AND BHAGANAGARE GOVINDRAJ RAMAKANTRAO
S. REMA, M. RAJASEKARA PANDIAN, S. SUDHAKARAN3 AND RENUKA DEVI
A. SHASHI, NEERAJ SHARMA, MONIKA BHARDWAJ AND NEETIKA SHARMA
BIBHUDATTA MISHRA, S. AYYAPPAN AND SWOYAM P. ROUT
RITU KANSAL, ANITA PANDEY, ASHISH K. ASTHANA AND R.K. AGRAWAL
A. MAHALAKSHMI PRIYA, M. IVIANIKANDAN, G. KALAISELVI, P. ARUN, P. CHINNASWAMY AND K. SELVAM
Journal Issues
Vol, 25, Issue, 4, 2024
Vol, 25, Issue, 3, 2023
Vol, 25, Issue, 2, 2023
Vol, 25, Issue, 1, 2023
Vol. 24, Issue 4, 2022
Vol 24, Issue 3, 2022
Vol 24, Issue 2, 2022
Vol 24, Issue 1, 2022
Vol 23, Issue 4, 2021
Vol 23, Issue 3, 2021
Vol 23, Issue 2, 2021
Vol 23, Issue 1, 2021
Vol 22, Issue 4, 2020
Vol 22, Issue 3, 2020
Vol 22, Issue 2, 2020
Vol 22, Issue 1, 2020
Vol 21, Issue 4, 2019
Vol 21, Nov. Suppl. Issue, 2019
Vol 24, Issue 1: 2022
Vol 21, Issue 3, 2019
Vol 21, Issue 2, 2019
Vol 21, Issue 1, 2019
Vol 20, Dec. Suppl. No.2, 2018
Vol 20, Issue 4, 2018
Vol 20, Dec. Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Oct Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Issue 3, 2018
Vol 20, Issue 2, 2018
Vol 20, Issue 1, 2018
Vol 20, Feb. Suppl. Issue, 2018
Vol 19, Issue 4, 2017
Vol 19, Nov. Suppl, Issue 2017
Vol 19, Issue 3, 2017
Vol 19, Issue 2, 2017
Vol 19, Issue 1, 2017
Vol 18, Issue 4, 2016
Vol 18, Issue 3, 2016
Vol 18, Issue 2, 2016
Vol 18, Issue 1, 2016
Vol 17, Issue 4, 2015
Vol 17, Issue 3, 2015
Vol. 17 Special Issue 2015
Vol 17, Issue 2, 2015
Vol 17, Issue 1, 2015
Vol 16, Issue 4, 2014
Vol 16, Issue 3, 2014
Vol 16, Issue 2, 2014
Vol 16, Issue 1, 2014
Vol 15, Issue 4, 2013
Vol 15, Issue 3, 2013
Vol 15, Issue 2, 2013
Vol 15 Issue 1, 2013
Vol 14, Issue 4, 2012
Vol 14, Issue 3, 2012
Vol 14, Issue 2, 2012
Vol.14, Issue 1, 2012
Vol.13, Issue 4, 2011
Vol.13, Issue 3, 2011
Vol.13, Issue 2, 2011
Vol.13, Issue 1, 2011
Vol.12, Issue 4, 2010
Vol.12, Issue 3, 2010
Vol.12, Issue 2, 2010
Vol.12, Issue 1, 2010
Vol 11, Issue 4, 2009
Vol 11, Issue 3, 2009
Vol 11, Issue 2, 2009
Vol 11, Issue 1, 2009
Vol 10, Issue 4, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 2, 2008
Vol 10, Issue 1, 2008
Vol 9, Issue 4, 2007
Vol 9, Issue 3, 2007
Vol 9, Issue 2, 2007
Vol 9, Issue 1, 2007
Vol 8, Issue 4, 2006
Vol 8, Issue 3, 2006
Vol 08, Issue 2, 2006
Vol 08, Issue 1, 2006
Vol 7 Issue 4, 2005
Vol 07, Issue 3, 2005
Vol 07, Issue 2, 2005
Vol 6 Issue 4, 2004
Vol 6 Issue 3, 2004
Vol 6 Issue 2, 2004
Vol 6 Issue 1, 2004
Vol 5 Issue 3, 2003
Vol 5 Issue 2, 2003
Vol 04, Issue 4, 2002
Vol 04, Issue 1, 2002
Vol 3 Issue 1-2, 2001
Vol 1 Issue 1-2, 2000
Vol 1 Issue 3-4, 1999
Vol 1 Issue 1-2, 1999
Looking for Past Issues? Click here to get them!!