Asian Journal of Microbiology, Biotechnology & Environmental Sciences Journal Papers

Issue: Vol. 26, Issue, 1, 2024

TOKO YARIN, D.K. MURMU, BIMAL DAS, SWARBINAY MAHANTA., AZGAR ALI, ASHIM DEBNATH AND RATUL BARMAN
KRISHNAMURTHY SATHELLY, USHA KIRANMAYI MANGAMURI, CHANDRA OBUL REDDY PULI AND SUDHAKAR PODA
S.D. PUNITH KUMAR, S.K. NATARAJ, V. SRINIVASA, REVANNA REVANNAVAR AND M. SHANKAR
RAVINDRA KUMAR, ANUJA GUPTA, R.K. MEENA, B.M. BASHYAL, KUMKUM VERMA AND ARJUN SINGH
AJINKYA SANJAY DESHMUKH, JOHN DIAMOND RAJ AND GENITHA IMMANUEL
B. HAZARIKA, D.K. BORA, M. GOGOI AND G.K. SAIKIA
Y.P. BHOOMIKA, KIRANKUMAR GORABAL, ANIL ISHWAR SABARAD, V. KANTHARAJU AND SACHINKUMAR T. NANDIMATH
S.B. SUMA, KIRANKUMAR GORABAL, MANJULA KARADIGUDDI, K.H. NATARAJA AND SACHINKUMAR T. NANDIMATH
DEVKAR ANGAD GANESHRAO, SACHIN B. PAVHANE AND NITESH HALDAR
AKSHAY R. PATIL, BHAVANA A. AND SOUMYA HIREGOUDAR
GOPESWAR MUKERJEE AND DIPANKAR DAS
P. HEMASANKARI, R.VISWAKARMA, D. MRIDULA DEVI AND R.KAILAPPAN
SHEETAL, VIKRAM SINGH, VISHAL JOHAR AND ABHISHEK DHYANI
WASEEMA SULTANA, MOTE SRINATH, VANNAVADA SUDHA RANI, PALKONDA SHASHIKALA REDDY, POODARI MEGHA MALA RAO, HIMABINDU SINGH AND SYEDA FAKIHA MEHREEN