Pollution Research Journal Papers

Issue: Vol.42, Issue, 3, 2023

JAYANTA KUMAR SAHU, PRABEEN NAIK, RATIKANTA PRADHAN, RATNAKAR PARIDA, PURUSHOTTAM PATNAIK, BHABANI SABAT, SUBHASWETA MAHARANA, NARSINGH NAIK, SURAJ MANDAL, SURAJ MISTRY, PAPU BACHHAR AND PRAJNA PARAMITA NAIK
GUMMADALA KASIRAO, P. HIMAVARSHA, SHIVSINGH TOMAR AND ARPITA SHARMA
KARTHIKA K., YUVAMAGESHWARI S., ZAHRA AHSAN KABEER V.K., RUBAVAGINI P. AND YAMUNA R.
KARISHMA RAJBHAR, HIMANSHU DAWDA AND USHA MUKUNDAN
SALMA KHAN, SURESH C. AMETA, RAKSHIT AMETA AND JAYESH BHATT
LAKSHMI P.K., RABIAH AYMAN, SHIVARUDRASWAMY D., BHAVANA D. AND NAGALAMBIKA PRASAD
BINITA SAHU, A. MAHAPATRA, P.K. KAR, D.K. SAHU AND BIBHUDATTA PRADHAN
SHEETANSHU GUPTA, ALTAF KUNTOJI AND SHAKULI KASHYAP